Неділя, 17.01.2021, 02:49
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Наше опитування
Чи візьмете Ви участь у Інтернет-конференції?
Всього відповідей: 8
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... [ Додати статтю ]

Альона Зуєва. ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
УДК 377.35:377.131.11:004.77 ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Світова тенденція особистісної орієнтації навчання, врахування індивідуальних особливостей майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки все більше впливає на подальші напрямки розвитку системи професійно-технічної освіти України. Інформаційно-освітнє середовище дає змогу повноцінно адаптувати процес навчання під індивідуальні потреби учня. Потреба у врахуванні темпу навчання кожного учня, у індивідуалізованому доборі та поданні навчальної інформації учневі, реалізується у створенні індивідуальних освітніх траєкторій. Також важливу роль відіграє можливість використання контенту не тільки конкретного інформаційно-освітнього середовища, а й мережі Інтернет, що знаходиться у вільному доступі. За допомогою SMART-навчання в інформаційно-освітньому середовищі об’єднуються викладацький склад, начальні ресурси різних навчальних закладів для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, узгоджень і технологій. Тому можливість індивідуального підходу до навчання кожного учня стає більш реалізованою і доречною. Переважно, індивідуальна освітня траєкторія визначається як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного учня в освіті (А. Хуторський [5]). Каньковський І. під індивідуальною освітньою траєкторією розуміє обраний студентом за власним бажанням і під власну відповідальність рух до досягнення, визначеного стандартом освіти, рівня професійної компетентності, що здійснюється при постійній педагогічній підтримці і контролі, в процесі якого відбувається його творча самореалізація, прояв і розвиток сукупності особистісних якостей, відповідно індивідуального освітнього маршруту. [3] Бачимо, що індивідуальна освітня траєкторія учня є логічним способом реалізації технології особистісно орієнтованого навчання. Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість учня, при якому суб’єктивний досвід кожного учня спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. При побудові індивідуальної освітньої траєкторії учня необхідно враховувати необхідність таких блоків навчальної діяльності (за С. Подмазіним [4]): • блок орієнтації: визначення особистісного досвіду учнів і пов'язання цього досвіду з проблемами заняття; мотивацію учня до запланованої діяльності; вербальних установок тощо; • визначення мети здійснення навчальної діяльності та показників досягнення поставлених завдань; • проектування: виконання учнями випереджальних завдань, складання плану роботи; • організації виконання плану діяльності: вибір учнем варіантів виконання навчальної діяльності, способу фіксації нового матеріалу; забезпечення диференціації завдань за рівнем складності та способом виконання; • контрольно-оцінювальний: здійснення контролю за результатами навчальної діяльності; участь учнів у виправленні помилок і недоліків у знаннях; • заключний: усвідомлення учнями успіху у досягненні мети; підкріплення позитивної мотивації стосовно навчальної діяльності. Важливим питанням є пошук оптимального середовища для реалізації основних принципів особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічному навчальному закладі, оскільки є певні труднощі як в формах здійснення процесу навчання, так і в урахуванні індивідуальних особливостей учнів. У своїх дослідженнях Боброва Н. [2] довела, що педагогічні працівники загальної і середньої професійної освіти, з одного боку, визнають, що диференціація навчання засобами індивідуальних освітніх траєкторій є ефективною, а з іншого – підкреслюють важку реалізованість в реальній практиці проектування індивідуальної траєкторії кожного окремого учня. За Бобровою Н., за умови інформатизації навчального процесу, оптимальним засобом навчання є електронний підручник, який забезпечує можливість відбору і конструювання навчального матеріалу, організації процесу навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів [2]. Зазначимо, що електронні підручники є лише однією з форм подання навчального матеріалу. Інформаційно-освітнє середовище (ІОС) значно розширює можливості педагога у засобах формування та реалізації індивідуальної траєкторії учня. Можливість індивідуалізації навчання забезпечується варіативністю інформаційно-освітнього середовища, що створює нові комунікаційні умови, забезпечує нові форми організації, подання навчального контенту, управління ним тощо. В інформаційно-освітньому середовищі реалізується індивідуалізація освітньої траєкторії: 1) можливість самостійного вибору учнями часу і темпу вивчення матеріалу; 2) необмеженість навчальної інформації (через мережу Інтернет); 3) оперативність надання інформації; 4) варіативність організації і автоматизація навчального процесу; 5) мультимедійність; 6) забезпечення впевненого володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, що є однією з ключових компетентностей випускника сучасного освітнього закладу; 8) формування загальнонавчальної компетентності [1]. До недоліків реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня в ІОС належать: занадто формалізовані процеси навчання і перевірки знань; обмежені можливості набуття учнями практичних професійних навичок; виключення із процесу прямого мотивуючого впливу з боку педагога; ускладненість термінового зворотного зв’язку з педагогом; відсутність можливості висловити свою думку в усній формі; формальність навчання і перевірки знань [1]. Високі вимоги до самоорганізації та самоконтролю учнів виносимо до недоліків умовно, оскільки ці якості є необхідними для побудови учнями своєї індивідуальної траєкторії навчання. Загалом, процес навчання засобами інформаційно-освітнього середовища поступово зміщується з веб-орієнтованого навчання до мобільного, а від мобільного до контекстного навчання (I. Arnedillo Sánchez, G.J. Hwang, G.Z. Liu, M. Milrad, M. Sharples, G. Vavoula [6, 7]). Це вимагає пошуку нових підходів для організації навчання в ІОС та побудови в ньому індивідуальної траєкторії учня. Такою є Smart-технологія до створення електронних підручників і комплексів у ІОС. Абревіатура SMART описує основні особливості цієї технології навчання: S – specific, significant, stretching – конкретний, значний, специфічний; M – measurable, meaningful, motivational – оцінювальний, значущий, мотивуючий; A – attainable, agreed upon, achievable, acceptable, action-oriented – досяжний, узгоджений, орієнтований на конкретні дії; R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented – реалістичний, доцільний, корисний і зорієнтований на конкретні результати; T – time-based, timely, tangible, trackable – розрахований на конкретний період часу, своєчасний. На часі розроблення та впровадження в навчально-виховний процес професійно-технічних навчальних закладів України SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників різних галузей як засобів вивчення базових та спеціальних дисциплін на основі контекстного навчання, здатного забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців. Терміном «SMART-комплекс» позначимо електронний підручник нового типу із властивостями, закодованими в абревіатурі SMART. SMART-комплекси дають змогу формувати і реалізувати індивідуальну навчальну траєкторію учня в ІОС. Вони відрізняються від існуючого навчально-методичного забезпечення більшою мобільністю, варіативністю, модульністю. Ці навчальні комплекси містять самовдосконалюваний алгоритм навчання учнів і здатні адаптуватись до траєкторії навчальної діяльності учня. Розробка педагогічними працівниками електронного контенту навчально-методичних комплексів за SMART-технологією дає змогу учням реалізувати в ІОС власний індивідуальний навчальний план, працювати з навчально-методичним матеріалом за індивідуальним графіком, разом з педагогом формувати власну навчальну траєкторію та навчатися згідно цієї траєкторії. Учні самостійно, без допомоги викладача, можуть працювати з електронними підручниками та іншим начальним контентом (відео-уроками, анімованими схемами, відео-ілюстраціями тощо) за допомогою комп’ютера та мобільних пристроїв. Електронний навчальний контент ІОС, побудований за SMART-технологією, не нав’язує жорсткої структури і методики вивчення навчального матеріалу. Він забезпечує проведення занять різного типу. Кожен учень має різні завдання, які підвищують навчальну мотивацію і розвивають інтерес до предмета. Окрім навчального контенту ІОС, в навчальних цілях можуть бути використані ресурси Інтернету, що дозволяє учням розвивати дослідницькі та творчі навички. Висновки. Формування індивідуальної освітньої траєкторії учня професійно-технічного навчального закладу є непростим, але актуальним завданням для сучасного педагогічного працівника. Інформатизація навчального процесу, проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу значно створює оптимальні умови для реалізації освітніх траєкторій учнів. Зокрема, електронні навчальні SMART-комплекси дають змогу диференціювати навчання кожного учня, прокласти його індивідуальний шлях в навчальному середовищі, в якому все більше реалізується тенденція до створення інтегрованих навчальних дисциплін. Література: 1. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения / А. А. Андреев. – М. : МИЭП. – 2013. – С. 109–112. 2. Боброва Н.В. К вопросу об использовании электронного учебника как средства проектирования и реализации индивидуальных образовательно-развивающих траекторий / Н. В. Боброва // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 3.; Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4706 3. Каньковський І. Є. Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівця / І. Є. Каньковський // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2013. - Вип. 4. – С. 62–65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2013_4_16 4. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование: социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 349 с. 5. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А.В.Хуторской. – М.: Изд-во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2005. – 383 с. 6. Liu GZ, Hwang GJ. A key step to understanding paradigm shifts in e-learning: Towards context-aware ubiquitous learning. / GZ Liu, GJ Hwang // British Journal of Educational Technology – March, 2010 – Volume 41, Issue 2, – pp. E1–E9 7. Sharples M. Mobile Learning: Small Devices, Big Issues / M. Sharples, M. Milrad, I. Arnedillo Sánchez, G. Vavoula // Technology-Enhanced Learning: Principles and Products – Springer Netherlands, 2009 – pp. 233-249.
Категорія: Конференція "Сучасне інформаційно-освітнє середовище професійно-технічного навчального закладу&... | Додав: (22.09.2017)
Переглядів: 292 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar